moneta logo
logo aisis

Nevíte si rady, jak nastavit pojištění osob?

Nejsou-li dostatečné finanční rodinné rezervy, tedy nemáme jistotu pasivního příjmu v případě nečekaných životních situací, pak je nutné mít alespoň dobře nastavené pojištění, které nabídne pocit bezpečí, jistoty a klidu. Jaká pojistná rizika jsou důležitá? Jak vysoké pojistné limity nastavit? Co je nutné ohlídat před podpisem smlouvy?

Pojištění osob bývá náročnější připravit neb není jednoduché odhadnout hodnotu lidského života. U krytí majetku víme, kolik jsme do něj investovali, ale co znamená obrat „můj tatínek je miliónový“, může být již oříšek. Pojďme se tedy podívat, která rizika nám mohou dočasně či trvale snížit náš příjem a ohrozit tak udržení si své životní úrovně.

Jaká pojistná rizika jsou důležitá?

Co konkrétně může nejvíce ohrozit schopnost pracovat a vydělávat peníze? Primárně dlouhodobá nemoc nebo úraz, které omezí či dokonce znemožní vykonávat svou profesi. Trvalý dopad na náš výdělek má hlavně INVALIDITA, ať už 2. nebo 3. stupně. Ve chvíli, kdy není možné se vyléčit, je nutné mít připravený kapitál, který nám umožní žít důstojně v jakékoliv životní situaci.

Rozložení invalidního důchodu podle příčiny 2020

Zdroj:ČSSZ

V České republice je průměrný invalidní důchod v 12/2022 prvního stupně 8 887 Kč, druhého stupně 10 444 Kč a třetího stupně 15 633 Kč, při průměrném hrubém příjmu 43 412 Kč neboli přibližně čistého příjmu 35 000 Kč. Tedy při invaliditě 3. stupně přicházíme o příjem okolo 20 000 Kč měsíčně. Propad příjmu je nutné krýt právě invalidním pojištěním na tak vysokou pojistnou částku, aby se z ní mohlo doživotně žít. V tomto případě by vám poradce měl nabídnout min. 4 mil. pojistnou částku na invaliditu, ideální by byla suma 5 mil., zvláště u mladých osob. V případě, že vedle pojistného krytí ještě tvoříte své osobní dlouhodobé rezervy na stáří, tak je možné toto pojistné krytí udělat jako lineárně klesající pojistnou částku. Ve chvíli, kdy nejsou dostatečné prostředky na tvoření vlastních rezerv, je třeba mít pojistnou částku konstantní neboli ve stejné výši po celé pojistné období ideálně do 70 let věku. Tuto pojistnou částku je možné případně i snížit o již vytvořené finanční rezervy.

Uf, propočet se může zdát náročný, ale s tím vám pomohou poradci, důležité je si uvědomit, že je třeba doplnit chybějící příjem.

Je nutné mít i pojištění úrazu?

V České republice bývá nejčastější pojištění na trvalé následky úrazem, invaliditu a smrt úrazem. Ale je rozumné mít pouze toto krytí? Nahlédněme tedy do statistik, jak vysoké procento je u vzniku invalidity či úmrtí následkem úrazu. Statistika výše říká, že příčina invalidity z důvodu poranění a otrav je pouhých 4,5 % (ženy 2 % a muži 7 %) a příčina úmrtí následkem vnější příčiny neboli nehody/úrazy je pouze 4,3 %. Opravdu chceme podstupovat riziko, že jsme kryti jen na úraz? Samozřejmě, že děti a mladá generace do 30 let věku mají větší sklony k úrazům, ale většinou se tato poranění podaří vyléčit, případně způsobí nízké trvalé poškození těla, které neohrozí budoucí výdělek.

Pojištění úrazu není až tak podstatné oproti krytí invalidity nemocí, a proto je relativně levné, protože pravděpodobnost čerpání z pojistné smlouvy je nižší.

Struktura zemřelých podle příčin úmrtí 2020

Zdroj: UZIS

Která další připojištění (ne)jsou třeba?

Další pojištění doporučuji všem, co mají jakékoliv závazky, ať už jsou to děti či partner, které finančně podporujete nebo splácíte jakékoliv dluhy – hypotéku, leasing, spotřebitelské úvěry apod. Nejsou-li v rodině finanční rezervy na krytí rodinných výdajů alespoň na 3 roky života a splacení úvěrových produktů, je vhodné zvážit i pojištění na smrt. Jakkoliv nemilé pocity to vyvolává, je to minimálně zodpovědné chování. V tomto případě se sjednává výše pojistné částky dle skutečné výše potřebného zajištění.

Pojištění vážných chorob bývá také součástí nabídek pojišťovacími zprostředkovateli. Jsou-li v rodině predispozice civilizačním chorobám, jako jsou například rakovina (novotvary), infarkt (nemoci oběhové soustavy), cukrovka aj., je možné zvážit variantu krytí vážných chorob nebo komerční připojištění pracovní neschopnosti. Tento typ pojištění pracovní neschopnosti je obvykle doporučován také těm, co jsou OSVČ a neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, pro osoby s úvěry, pro živitele rodin bez finančních rezerv nebo ženy podnikatelky, které uvažují o mateřské a rodičovské dovolené.

Další typy pojistných rizik již nevidím jako nutné. Například pojištění případné hospitalizace, když se v České republice neplatí za pobyt v nemocnici, vnímám čistě jako luxus pro náročné. Připojištění doby léčení drobných úrazů je taktéž otázka, zda se vyplatí. Například u úrazového pojištění dětí se drobné úrazy zvažují z důvodu, že to je finančně zanedbatelné, a protože děti a mládež tíhnou k úrazům.  Pak následné pojistné plnění je možné vnímat jako odměna za to, že to váš potomek zvládl a vynahradíte mu jeho utrpení nějakých zajímavým zážitkem nebo mu pojistné plnění zainvestujete pro budoucí potřeby. 

Co se v dnešní době obvykle nedoporučuje z důvodu vysoké nákladovosti jsou kapitálové či investiční životní pojištění. Jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, jako případ, kdy přispívá zaměstnavatel aj. Přesto, zdali máte zájem investovat na budoucno, existují nákladově výhodnější investiční produkty jako například podílové fondy nebo ETF.

Poraďte se s nezávislými finančními poradci

Nastavit optimální pojištění osob není jednoduchá záležitost. Pojistnou smlouvu je nutné nastavit individuálním způsobem na potřeby konkrétního klienta, jeho věk, rodinné anamnézy, na základě životního stylu (jaké sporty provozuje/ jaké má povolání), zdravotního stavu, finančních možností a celkové analýzy potřeb – zda je nutné krýt závazky, rodinu nebo pouze sám sebe, zda jsou již běžící jiné pojistné smlouvy a jak je případně doplnit.

Navíc pojišťovny přichází stále s novými typy pojistných produktů, aktualizují rozsah pojistných rizik, ale i výluk. Zde je právě nutné mít nezávislého odborníka, který má možnost porovnávat pojistky více pojišťoven tak, aby dohledal top řešení pro konkrétní situaci klienta. Poradce poradí s pojistnými limity a vysvětlí nejen doporučená minima pojistných částek, ale objasní detaily, které vás nenapadnou nebo naopak se na ně explicitně zeptáte.

Před podpisem smlouvy se informujte

Pár tipů a doporučení, co je vhodné znát u pojištění osob:

  • Proč a jak vám byly nastaveny výše pojistných limitů? Nechte si poradcem dobře vysvětlit, proč zvolil lineárně klesající či konstantní pojistné částky, aby nedošlo v budoucnu k rozčarování. Například mladá rodina s dětmi bez rezervy a s hypotékou asi nebude moci tvořit dlouhodobé rezervy, a tak by neměla mít lineárně klesající pojistné částky.
  • Kdy začíná pojistné krytí? Klienti se často mylně domnívají, že pojištění začíná běžet na vše od 1. dne pojistné smlouvy, po uhrazení pojistného. Pojišťovny se však chrání před případnými pojistnými podvody, a tak u pojistných rizik nastavují tzv. čekací dobu. Například pojištění smrti a invalidity je kryté až od 1-2 let po podpisu smlouvy, pojištění vážných chorob až po 3-6 měsících aj.
  • Co pojištění nekryje? V každé pojistné smlouvě jsou uvedené výluky, a to u každého pojistného rizika, tedy je nenajdete na jednom místě! Například statistika výše uvádí, že 26 % lidí skončí v invalidním důchodu z důvodu duševních chorob, které ale z většiny jsou ve výluce. Proto se informujte, nechte si výluky ve smlouvě označit a seznamte se s nimi.
  • Nepodceňujte správné vyplnění zdravotního dotazníku. Neukvapte se a uveďte nejen pravdu, ale hlavně vše, co by v budoucnu mohlo ohrozit výplatu pojistného plnění. Je lepší být na situace připraven, než překvapen. Pojišťovna nacení riziko případných problémů a budete mít jistotu, kdy jste či nejste kryti.
  • Neméně důležitá je i znalost, jak postupovat při pojistné události a kdy nastává pojistné plnění (až po vyléčení, v průběhu léčení aj.). Když nastane plnění z důvodu například vážné nemoci, pokračuje pojištění či zaniká?
  • Je možné dělat změny ve smlouvách ve chvíli změny životní situace klienta? Jak se budou smlouvy revidovat?

Nečekejte, vytvořte si vlastní bezpečí a jistoty. Někdo má to štěstí, že má finanční rezervy nebo nějaký jiný majetek, jiní musí využívat pojistných produktů. Jen ten, kdo myslí na zítřek a je připraven na více životních scénářů, má dobré spaní.

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...