Projektové dny do ŠABLON

Chcete vidět výuku finanční gramotnosti v praxi a přímo na Vaší škole?
Vyberte si téma a objednejte si od nás lektora, který formou projektového dne dané téma zrealizuje s třídou Vašich žáků.

Každý projektový den trvá 4 vyučovací hodiny a je určen pro jednu třídu. Cena projektového dne je 4 500 Kč, v ceně je doprava lektora po Středočeském kraji. V případě jiné lokality si částku za dopravu domlouváte přímo s lektorem.

Projektový den lze hradit z Šablon OP JAK – šablona Inovativní vzdělávání žáků ZŠ/SŠ.

Při realizaci projektového dne Vám dodáme metodický popis programu včetně pracovních listů pro žáky.

Témata projektových dní pro žáky 3. – 5. ročníku

  1. Poznáváme mince a bankovky – cíle projektového dne: Žáci se seznamují s historií směnného obchodu, s podobou nejstarších mincí na území českého státu, formou hry sledují vývoj mincí v souvislosti s českou historií, zkoumají české bankovky od bankocetlí až po současnost. Velmi důležité by mělo být pro žáky seznámení s ochrannými prvky současných českých bankovek. Žáci by měli získat informace o tom,
   jaké ochranné prvky na bankovkách jsou, proč existují ochranné prvky, jak se ochrana bankovek vyvíjí v čase, kdo bankovky vydává, z čeho se bankovky vyrábí.
  2. Cestujeme po Evropě nebo Plánujeme výlet – cíle projektového dne: žák pochopí smysl spoření, učí se rozhodovat při nákupech s ohledem na finanční možnosti, vysvětluje a obhajuje svá rozhodnutí, seznámí se se skladbou ceny zájezdu/výletu.

Témata projektových dní pro žáky 6. – 9. ročníku

  1. Nákup mimo kamenné prodejny – cílem projektového dne je soustředit se především na práva spojená s nákupem na internetu, seznámit se a dokázat správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy. Cílem není vytvořit z žáků experty na oblast spotřebitelských práv, ale zvýšit jim jejich právní vědomí v přiměřené míře jejich věku a potřebám. Jedná se o téma, které zahrnuje kritéria výběru prodejce, rizika spojená s jednotlivými druhy prodejů, jako jsou internetové obchody, podomní prodej, uzavření smlouvy po telefonu.
  2. Odpovědnost za vady, reklamace – jde o téma zaměřené na oblast spotřebitelských práv, žáci se dozví, kdy se stávají spotřebitelem a tudíž se na ně vztahuje zákonná ochrana, co je vadné zboží a po jakou dobu spotřebitel může takové zboží reklamovat. Především však tato lekce provádí žáky krok po kroku procesem reklamací od okamžiku, kdy zjistí, že zboží které nakoupili, má vady, až po rozhodnutí prodejce o tom, jestli je reklamace oprávněná a následné odstranění vady.
  3. Spotřebitelské úvěry – půjčky a úvěry domácností jsou stále velkým problémem naší společnosti. Spotřebitelé mnohdy nedokáží dostatečně zhodnotit rizika, která s sebou zadlužení nese, nerozumí ustanovením ve smlouvách a neznají svá práva. Žáci získají představu o základních právech v oblasti spotřebitelských úvěrů. Naučí se orientovat v jednoduché úvěrové smlouvě a spočítat si finanční náklady na úvěr. Cílem je, aby si žáci dokázali zhodnotit rizika spojená se zadlužení.
  4. Hospodaření domácnosti – Odrazový můstek dobrého hospodáře je naučit se pracovat s rodinným rozpočtem, mít výdaje pod kontrolou a umět tvořit krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Projektový den pomáhá se zorientovat v rovině příjmů a výdajů tak, aby rodinný rozpočet byl přebytkový. Žáci hledají možnosti, jak ovlivnit výdaje, kde je reálné ušetřit. Žáci aktivitami rozvíjejí nejen své finanční kompetence, ale učí se zvládat krizové životní situace prostřednictvím modelových příkladů. Cílem je také probudit u žáků zájem o rodinný rozpočet. Vést je k tomu, aby si již od svého prvního příjmu vedli domácí účetnictví a tvořili si dostatečné rezervy. Projektový den je variabilní pro žáky od 4. do 9. ročníku. Aktivity se dají přizpůsobit věku a znalostem žáků.

A jak hodnotí realizaci projektových dnů učitelé, jejichž žáci program absolvovali?

 • Projekty jsou velmi dobře zpracovány, nenásilnou a zábavnou formou pomohly dětem zorientovat se ve světě peněz. Žáci pracovali ve skupinách – práce je velice bavila, trénovali týmovou práci, rozdělení úkolů. Projekty velmi dobře rozvíjejí čtenářskou gramotnost, mezipředmětové vztahy, žáci si zkoušejí sebehodnocení i hodnocení ostatních, mají radost z výroby plakátů a výstupů z projektů. Výhoda byla, že paní učitelky mohly sledovat nebo i pomáhat při projektech a pozorovat své žáky při práci. Také konzultace s lektory po výuce byla velmi užitečná. (Miluše Kurzová, 31. ZŠ Plzeň)
 • Naši třeťáci absolvovali projektový den na téma Peníze. Byl to velmi hezký, poučný i zábavný projektový den. Žáci plnili úkoly s nadšením, individuální práce byla kombinována se skupinovou. Žáci vnímali jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností. Porozuměli úkolům, našli řešení a splnili úkol. Intenzivně pracovali  od začátku do konce. S lektorkou navázali přátelský vztah, nebáli se projevit. (Soňa Studénková, 26. ZŠ Plzeň)
 • Téma České mince bylo přizpůsobeno věku dětí. Děti pracovaly se zájmem. Samy pak zhodnotily, že se jim den velmi líbil a dozvěděly se hodně nových informací. Projekt byl dobře připraven. (Blanka Písaříková, ZŠ Plzeň Božkov)

Pokud máte o projektový den nebo další informace k jeho realizaci zájem, napište nám.