Lhůty počítané na dny začínají běžet až dnem následujícím po dni, kdy nastala událost, která běh lhůty způsobuje. To znamená, že pokud jsem 01.12.2011 uzavřela smlouvu, podle které mám 14 dní na odstoupení, lhůta začíná běžet až následující den, tedy 2.12.2011. Posledním dnem, kdy mohu odstoupení ještě platně realizovat, bude 15.12.2011. Pokud připadne poslední den lhůty na víkend nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Pozor! Někdy je lhůta splněna předáním písemného právního úkonu k poštovní přepravě (podle razítka na poště do 23:59 posledního dne lhůty), ale pro realizaci smluv je typické a častější, že právní úkon jedné smluvní strany musí nejpozději poslední den lhůty skutečně dojít druhé smluvní straně! To je často kamenem úrazu při bezhotovostních platbách. Řádně a včas je zaplaceno jedině tehdy, pokud je splátka nejpozději v určený den připsána na účet věřitele! Nestačí tedy poslední den lhůty peníze odeslat formou složenky nebo příkazu k úhradě.