9 Spoření a investice

Tato lekce přímo navazuje na lekci Zodpovědné zadlužování. Spoření  nabízíme jako jiný způsob dosahování věcí a služeb (oproti zadlužování),  jako odloženou spotřebu, i jako způsob osobního finančního zajištění  nebo  zajištění domácnosti.
Připomeneme si finanční produkty a služby, se kterými se žáci již  setkali (stavební spoření, hypoteční úvěr), ale tentokrát na ně budou  nahlížet z pohledu investic. V souvislosti s vytvářením úspor budeme  také hovořit o různých možnostech zhodnocení volných finančních  prostředků, o investování. Důležitou součástí lekce je téma osobní  rozpočet a jeho vedení.
Cílem této lekce je získání informací potřebných ke zhodnocení financí v  modelové domácnosti, ale také k sestavení osobního plánu spoření. Na  něj žáci naváží v poslední lekci při plánování dlouhodobé vize svého  života.
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Osobnostně sociální  výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana

Výstupy žáka:

Vyhledá a vysvětlí význam vybraných pojmů z oblasti finanční  gramotnosti,  vyjádří své zkušenosti a postoj k úsporám
Posoudí míru osobních investic do svého zdraví, možné budoucí finanční  dopady současného životního stylu, analyzuje podpůrné a rizikové  chování  vzhledem k investování do vlastního zdraví
Porovná druhy sportu z hlediska zdravotního dopadu, kalkuluje finanční  náklady na sportování
Vytvoří návrh na zajištění zvýšených nákladů, hledá finanční rezervy,  upravuje rozpočet
Rozpozná finanční produkty vhodné pro vytváření úspor
Vysvětlí podstatu investování do vlastního bydlení
Názorně pomocí grafu objasní závislost mezi mírou rizika a výnosu
Orientuje se v ukázkách portfolia investic a ve vývojových grafech  investičních fondů
Nastuduje odborný text, konzultuje jeho pochopení, učí druhé,  prezentuje  návrh na řešení situace investování, porovná možnosti  různých řešení
Reflektuje dodržování etických principů rozhodování
Kalkuluje náklady na osobní položky rozpočtu, argumentuje výhody  práce  s osobním rozpočtem, najde možnosti současných i budoucích  úspor,  sestaví osobní plán spoření