8 Výhodné nakupování

Jako spotřebitelé umíme být nároční, ale také naivní. Podléháme  nátlaku reklam, které se nás snaží přesvědčit o nezbytnosti věcí, o  našich  domnělých potřebách, o podmíněném vztahu mezi jakýmsi  výrobkem a naší úspěšností, štěstím, spokojeností.
Jako spotřebitelé jsme často zranitelní, či dokonce ohrožení, pokud  nám chybí dovednost:
 • orientovat se
 • porovnávat
 • stanovit si kritéria
 • rozlišovat skutečnou a vnucenou potřebu
 • zjišťovat potřebné informace
 • uplatňovat svá spotřebitelská práva
 • rozhodovat se zodpovědně
Téma této lekce je skutečnému životu dětí nejblíže. Mohou tedy  vycházet z reálných faktů a názorů.
Studijní materiál se zaměřuje na odhalování různých prodejních triků a  identifikaci manipulace. Z oblasti finančních produktů a služeb se toto  téma dotýká především:
 • splátkového prodeje
 • spotřebitelského úvěru
 • klientských karet
 • platebních karet
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Osobnostně sociální  výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana

Výstupy žáka:

Komunikuje, spolupracuje, naslouchá druhým, prezentuje své návrhy,  argumentuje, klade doplňující otázky, propojuje smysluplně poznatky  různých oborů a osobní životní zkušenost
Formuluje své osobní představy o významu pojmů zodpovědný  spotřebitel,  hodnota a cena věcí; vysvětlí podstatu tvorby ceny a vlivy,  které na tvorbu  ceny působí
Vymezí hlavní strategie prodeje a nakupování, porovnává je
Plánuje nákupy dle zadání, analyzuje výhody a nevýhody zvolených  řešení,  stanoví kritéria zodpovědného nakupování
Pracuje s textem, nachází souvislosti jevů, zobecňuje poznatky, vytvoří  strukturovaný záznam textu, formuluje doporučení a pravidla
Vysvětlí podstatu a úskalí splátkového prodeje, finančních půjček,  pyramidového prodeje a prodejních zájezdů
Navrhne uplatnění získaných poznatků do rozhodování modelové  domácnosti
Zpracuje spotřebitelský test, zosobní získané poznatky do svého života