7 Zodpovědné zadlužování

Pochopení problematiky dluhů spočívá v odhalení:
  • toho jaké jsou jejich výhody a nevýhody
  • jak je možné je bezpečně používat
  • jaký je rozdíl mezi zadlužením a předlužením
  • jaká rizika a úskalí může přinést nezodpovědné finanční rozhodování
Lekce žákům nabízí zabývat se situacemi již existujících finančních  nesnází, způsobených dluhy. Významným  poselstvím této lekce je  odkaz na řešitelnost každé, třebaže svízelné situace. Podporujeme tak  u žáků odvahu nést osobní zodpovědnost za aktivní řešení problémů.
Rozkrýváním příběhů ze sousedství se žáci učí nacházet souvislosti,  příčiny a důsledky zadlužení. Získávají řadu odborných informací  seznámí se s:
  • různými druhy půjček
  • kreditní kartou
  • směnkou
  • konsolidací dluhů…
Lekce se dotýká také řady právních ustanovení v souvislosti s ochranou  spotřebitele, s ručitelstvím a spoludlužnictvím, s pravidly pro uzavírání  smluv.
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Osobnostně sociální  výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana

Výstupy žáka:

Vyjádří své zkušenosti a postoje k dluhům, argumentuje své postoje,  vyjádří své pocity, vnímá a respektuje pocity druhých
Vytváří pravidla pro spolupráci a vzájemné respektování
Diskutuje na zadané téma, rozpozná prvky rizikového chování v  souvislosti  s penězi
Vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových finančních produktů
Nastuduje odborný text, konzultuje jeho pochopení, učí druhé; aplikuje  práva spotřebitelů při řešení modelových případů
Prezentuje návrh na řešení problému se zadlužením, porovná možnosti  různých řešení v situaci zadlužení, navrhne kritéria zodpovědného výběru  věřitelů
Tvoří pravidla na obranu proti závislosti na dluzích
Zpracuje získané poznatky do osobního plánu, vysvětlí svůj postoj k  dluhům
Reflektuje svou práci, své pocity