6 Nové bydlení

Důvodem potřeby nového bydlení může být:
  • změna zaměstnání rodičů
  • potřeba většího bytu v souvislosti s věkem dětí
  • uspokojení osobních koníčků spojených s bydlením na venkově/ve  městě
  • potřeba snížit náklady na bydlení,…
Tato lekce přivede žáky k poznání nových finančních produktů,  především  hypotečního úvěru a stavebního spoření. V kontextu  ukázkových příběhů ze sousedství se setkají i s pojmy investice a  spotřebitelský úvěr.
K zodpovědnému rozhodování by opět měla přispět:
  • pravidla týmové spolupráce
  • zvažování všech souvisejících kritérií
  • promyšlená kalkulace
  • porovnávání různých možností řešení
K posílení dovednosti konzultovat s odborníky je možno ke spolupráci  přizvat např. pracovníky realitní kanceláře nebo finanční poradce.
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda,  Umění a  kultura, Osobnostně sociální výchova, Mediální výchova,  Multikulturní  výchova

Výstupy žáka:

Diskutuje, popisuje, odvozuje souvislosti, argumentuje, domýšlí příběhy,  zařazuje zkušenosti, spolupracuje, prezentuje
Porovnává svá kritéria životní úrovně s předloženými, objasní význam  kritérií, porovnává podmínky bydlení jednotlivých modelových  domácností a  posuzuje jejich životní úroveň
Čte a analyzuje příběh, diskutuje, hledá fakta a souvislosti finančního  rozhodování
Volí způsob skupinové prezentace, prezentuje fakta a odlišuje je od  svých  názorů
Studuje odborné texty, ověřuje si získané poznatky, konzultuje s  odborníkem
Formuluje výhody, nevýhody a úskalí různých řešení, zobecňuje a  zaznamenává nové poznatky do schématu
Formuluje otázky, vědomosti a názory na vybrané FP
Rozhoduje se na základě zjištěných a ověřených faktů, dlouhodobých  plánů své modelové domácnosti a názorů všech jednotlivých členů  domácnosti
Zpracuje strategický plán k řešení situace spojené s finančním  rozhodováním (CO, JAK, KDY)
Vypracuje finanční plán řešení situace spojené s finančním  rozhodováním  (CO, ZA KOLIK, jaký FP, jakou FS), zvažuje míru rizika  svých rozhodnutí
Vyhodnocuje krátkodobé a dlouhodobé dopady navržených řešení do  rozpočtu