5 Náklady na bydlení

Prostřednictvím této lekce si žáci znovu připomenou jednotlivé položky  rozpočtu domácnosti. Zaměří se hlavně na ty, které se nějak dotýkají  nákladů na bydlení. Uvědomí si přitom, které položky rozpočtu jsou  zbytné  a nezbytné, které můžeme nebo nemůžeme ovlivnit svým  vlastním  finančním rozhodováním.
Situace, kterou řeší, je vede i k posouzení životních podmínek své  modelové domácnosti. Kladou si tyto otázky:
  • Jak bydlíme?
  • Jaké zdroje energie používáme?
  • V jakých položkách se nás ohlášené zdražení bude dotýkat?
Studijní materiály nabízejí žákům např.:
  • porozumět výhodám a nevýhodám různých zdrojů energie
  • různých typů vytápění nebo osvětlení
  • kritériím posuzování kvality domácích elektrospotřebičů atd.
Mohou pracovat s  porovnáním ekonomických i ekologických hledisek,  okamžitých i  dlouhodobých výhod, porovnáním priorit jednotlivých  potřeb.
Z hlediska finančních produktů a služeb je zde příležitost k tématu  platební  styk:
  • hotovostní a bezhotovostní platby
  • trvalé příkazy
  • inkaso
  • SIPO
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Jazyk  a  jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Environmentální výchova, Environmentální výchova
Výchova demokratického občana, Osobnostně sociální výchova,  Mediální  výchova

Výstupy žáka:

Navazuje a podporuje pozitivní vztahy ve skupině, identifikuje se s rolí ve  skupině
Analyzuje aktuální stav rozpočtu domácnosti, logicky odvozuje úsporná  opatření
Posuzuje návrhy na řešení finanční situace zvýšení nákladů na bydlení
Zpracuje odborný text týkající se úspor nákladů na bydlení, prezentuje  své  návrhy, argumentuje, učí druhé
Kriticky vyhodnotí návrhy na úsporná opatření
Vytvoří kalkulaci zvýšení nákladů na bydlení, navrhne úpravu rozpočtu v  položkách výdajů i příjmů, navrhne odpovídající úsporná opatření
Reflektuje svou práci ve skupině
Zosobní získané poznatky do svého skutečného života