4 Svět peněz

Co víme o penězích samotných? A co bychom možná ještě měli vědět?  To jsou vstupní otázky do tématu, jehož cílem je provést žáky historií,  současností i blízkou budoucností peněz. Setkají se s vývojem forem,  typů, ochrany i používání peněz. Blíže poznají společnou evropskou  měnu.
Toto téma dává hodně příležitostí k poznání:
  • jak se v současnosti s penězi pracuje (hlavně s těmi virtuálními)
  • různých forem platebního styku
  • seznámení se s platebními kartami a pravidly jejich bezpečného  používání
  • přehledu o základních finančních produktech a službách  propojených s rozpočtem domácnosti
Žáci diskutují a tvoří etické principy finančního rozhodování a nakládání s  penězi. Téma je také příležitostí ke zdokonalování dovednosti práce s  odborným textem. Je zde přirozená možnost ke:
  • vzájemnému učení
  • diskusím
  • zapracování osobní zkušenosti
  • získané poznatky si ověřit v přiloženém testu
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Umění a kultura,  Osobnostně sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova,  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výstupy žáka:

Vyjádří svůj postoj k penězům a k různým tvrzením o penězích
Pojmenuje známá fakta o české měně, zjistí fakta o českých mincích a  bankovkách, popíše jejich vzhled, rozpozná alespoň jeden ochranný  znak  bankovek
Diskutuje, popisuje, odvozuje souvislosti, argumentuje, spolupracuje,  prezentuje
Stručně popíše historii a vývoj peněz, historii české měny
Zjistí měny vybraných států a země, kde je možno platit Eurem, zjistí  aktuální kurzy Eura
Volí strategii vzájemného učení, učí se navzájem, rozlišuje mezi faktem  a  názorem, tvoří myšlenkovou mapu jako výukový rámec tématu
Uvede funkce platebních karet (bezhotovostní platby, výběr peněz v  hotovosti, dobíjení kreditu mobilního telefonu, příp. cestovní pojištění,  pojištění zneužití karty,…), objasní základní pravidla bezpečného  používání  platebních karet a rizika jejich zneužití, vysvětlí rozdíl mezi  debetní a  kreditní kartou
Posoudí výhody bezhotovostních plateb
Vypracuje závěrečný test na téma peníze, používají informační materiály  a  vlastní záznamy
Formuluje osobní zkušenosti, poznatky, přínos z práce individuální,  skupinové i společné