3 Kupujeme auto

Celý projekt je rozplánován do pěti fiktivních let. Pravděpodobné události  a logické změny, které se v jejich průběhu v modelových domácnostech odehrávají, mají dopad do rozpočtu. Např.:
  • zvýšené náklady na studium
  • koníčky
  • základní potřeby
  • navýšení příjmů díky ukončení studia
  • splacení půjčky
  • ukončení stavebního spoření
Tato lekce nabízí atraktivní téma, spojené s diskusí a hledáním kompromisu mezi osobními představami a potřebami jednotlivých členů  domácnosti, mezi přáním a finanční možností, mezi funkčností a  reprezentativností auta.
Právě při plánování finančně nákladného nákupu mají žáci možnost  pochopit přínosy a úskalí různých řešení. Finančně gramotné je, umět si  je zodpovědně promyslet, vybrat správný finanční produkt, kalkulovat  zásah do rozpočtu. Nabízí se příležitost seznámit žáky s finančním  leasingem a  spotřebitelským úvěrem. Podstatnou záležitostí je  plánování dalších  souvisejících nákladů.
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a svět práce,  Umění a kultura, Osobnostně sociální výchova, Mediální výchova,  Environmentální výchova

Výstupy žáka:

Formuluje své osobní představy, porovnává je s představami ostatních
Komunikuje, spolupracuje, naslouchá druhým, prezentuje své návrhy,  argumentuje, diskutuje, klade doplňující otázky
Vymezí klíčové otázky související se zodpovědným rozhodováním o  koupi  auta, bere v úvahu hledisko finanční, etické, environmentální
Analyzuje text, tvoří klíčové otázky, nachází souvislosti jevů, konzultuje  s  odborníkem
Porovná výhody a nevýhody leasingu a úvěru, vysvětlí jejich podstatu
Zodpovědně se rozhoduje, stanoví si kritéria výběru, zvažuje a porovnává  možnosti řešení
Kalkuluje náklady spojené se zvoleným řešením, včetně nákladů  spojených s provozem auta, sleduje krátkodobý i dlouhodobý dopad  zvoleného řešení na rozpočet domácnosti a její životní úroveň
Navrhne způsoby navýšení příjmů nebo snížení výdajů v souvislosti s  nákupem auta
Propojuje smysluplně poznatky různých oborů a osobní životní  zkušenosti
Zobecní zásady zodpovědného rozhodování, objasní jejich podstatu
Formuluje kontrolní otázky k tématu, odpovídá na otázky, reflektuje svou  práci