2 Dovolená

Plánování dovolené je pro žáky tématem příjemným, známým, blízkým  a  dostatečně atraktivním. Mohou uplatnit nejen skutečné vědomosti z  oboru:
 • zeměpisu
 • dějepisu
 • přírodopisu
 • informatiky
 • osobní životní  zkušenosti z cestování
 • svou fantazii, představy a velká  přání
Porovnávají své názory z pozice fiktivní role ve skupině, argumentují,  naslouchají názorům ostatních. Ke konečnému řešení dochází dohodou  mezi všemi členy modelové domácnosti.
Z hlediska finančních produktů a služeb je zde příležitost seznámit se s  různými formami spoření a jejich zúročování. V širších souvislostech se  nabízí i:
 • produkty pojištění
 • slevy
 • kontokorent
 • kreditní karta
 • spotřebitelský úvěr

Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti.

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a  kultura, Osobnostně sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova

Výstupy žáka:

 • Formuluje své osobní představy, porovná je s představami ostatních, plánuje v roli
 • Komunikuje, spolupracuje, naslouchá druhým, diskutuje, argumentuje
 • Vymezí pojmy související s tématem dovolená, třídí je podle různých kritérií
 • Odvodí souvislosti mezi plánováním dovolené a finanční gramotností
 • Analyzuje text, tvoří klíčové otázky, nachází souvislosti jevů
 • Vysvětlí podstatu půjčování peněz, porovná kritéria pro výběr finanční  půjčky, spočítá skutečnou cenu půjčených peněz
 • Zodpovědně se rozhoduje při výběru služeb, stanoví si kritéria výběru,  zvažuje a porovnává možnosti řešení
 • Kalkuluje náklady spojené se zvoleným řešením
 • Navrhne způsoby navýšení příjmů nebo snížení výdajů v rozpočtech  modelových domácností
 • Zpracuje a prezentuje strukturovaný záznam
 • Zobecní zásady zodpovědného rozhodování, objasní jejich podstatu
 • Propojuje smysluplně poznatky různých oborů a osobní životní zkušenosti