10 Smlouvy

Tato lekce je v pořadí poslední, závěrečnou částí projektu. Jejím úkolem  je  tedy umožnit žákům mimo jiné ohlédnutí za některými z témat  předcházejících, vyhodnotit a uzavřít práci s rozpočtem modelových  domácností, demonstrovat praktické možnosti využití tematického  portfolia jako významného informačního zdroje.
Samostatným novým tématem lekce jsou smlouvy. Co bychom měli o  smlouvách vědět? Nejdříve je potřeba objasnit:
  • co to smlouva je
  • čeho se obvykle týká
  • jaké má obsahovat údaje
  • jak je potřeba přistupovat k jejímu uzavírání
Na řadě konkrétních příkladů z praxe jsou demonstrovány situace, k  nimž může dojít při zanedbání zodpovědného přístupu ke smlouvě. Žáci  se opět setkají s různými finančními produkty a službami, tentokrát s  důrazem na smlouvy, které je k jejich získání potřeba podepsat.
V rámci dokončení projektu se závěrečná část lekce soustředí na  vytváření dalšího osobního produktu každého z žáků – osobního plánu  jako vize svého dalšího života. Do svého dlouhodobého plánu zahrnují i  využití konkrétních finančních produktů a služeb. Touto aktivitou si  rovněž ověřují  klíčovou kompetenci, která je provázela po celou dobu  projektu –  zodpovědné rozhodování.
Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda,  Umění a  kultura, Osobnostně sociální výchova, Mediální výchova,  Multikulturní  výchova

Výstupy žáka:

Rekapituluje své poznatky a postupy řešení, zobecní zkušenosti,  formuluje  alternativní řešení
Spolupracuje ve skupině, argumentuje, prezentuje, hodnotí
Pojmenuje základní typy smluv, vysvětlí význam smlouvy, uvede rizika  spojená s nesprávným obsahem smlouvy nebo nezodpovědným  způsobem  jejího uzavírání
Analyzuje oficiální texty smluv, vysvětlí jejich obsah; vysvětlí, co by měla  každá smlouva obsahovat a proč; používá své portfolio Rozumíme  penězům jako informační zdroj
Objasní konkrétní problematiku koupě na zkoušku, smluvní pokuty,  náhrady škody, doby ručení a nájemní smlouvy; argumentuje výhody  práce  s osobním rozpočtem
Vytvoří časovou přímku jako vizi svého života, odvodí souvislosti mezi  očekávanou životní úrovní a profesní přípravou, získáváním životních  zkušeností a finanční gramotností
Konfrontuje svou osobní životní vizi s vizí druhého, hledá kompromisy  nebo  jiná možná řešení, stanoví priority a kritéria rozhodování; reflektují  získané  poznatky, zkušenosti, pocity a prožitky