1 Hospodaření domácnosti

Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Žáci v projektu nejdříve  vytvoří stálé skupiny – modelové domácnosti. V nich postupně řeší  konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti.

Rozpočet je tvořen na základě:

 • informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti
 • složení domácnosti
 • ekonomickém zajištění
 • typu bydlení
 • osobních potřebách jednotlivých členů

Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i  dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik. Tento způsob výuky nabízí žákům:

 • reálné životní situace
 • možnost spolupráce
 • prožitek z nových rolí
 • pocit skupinové identity
 • příležitost pro řešení problémů a nutnost hledání kompromisů

Důležité je také poznání, že životní úroveň a plnost života nezávisí jen  na financích. Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti.

Vzdělávací oblasti (obory):

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Osobnostně sociální  výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana

Výstupy žáka:

 • Formuluje své názory, argumentuje, komunikuje, spolupracuje,  naslouchá  druhým
 • Vybere si, respektuje a charakterizuje roli ve skupině, přispívá ke  spolupráci ve skupině, podporuje její identitu
 • Odvodí a domýšlí souvislosti, argumentuje, prezentuje
 • Sestaví návrh položek rozpočtu, rozlišuje položky příjmu a výdajů
 • Roztřídí druhy potřeb a způsob jejich naplňování
 • Vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, odhadne / vypočítá výši  čisté  mzdy, používá mzdový kalkulátor
 • Přiřadí správně typ státní dávky k situaci zakládající právo na její získání
 • Vyjmenuje základní typy daní a vysvětlí jejich význam
 • Vyhledá z dostupných materiálů konkrétní údaje o výši příjmů a vydání v  jednotlivých položkách rozpočtu domácnosti
 • Rozliší typy rozpočtu (deficitní, přebytkový, vyrovnaný)
 • Navrhne strategii hospodaření, plánuje nutná opatření
 • Ověří si porozumění základním pojmům z oblasti rozpočtu domácnosti,  definuje pojem finanční gramotnost, domácnost, rozpočet, životní úroveň
 • založí si osobní tematické portfolio projektu Zodpovědně s penězi