Rejstřík pojmů k finančnímu vzdělávání

Akcie = majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurozhodovat o firmě na valné hromadě. Ziskem z akcie je dividenda.

Akceptační úvěr = úvěr, kdy banka na žádost klienta (dlužníka) akceptuje směnku vystavenou na ni klientem, tj. zaváže se zaplatit směnku za dlužníka ve lhůtě její splatnosti. Banka akceptačním úvěrem nedává dlužníkovi peníze, nýbrž přejímá jeho závazek.

Akontace = první splátka, procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny, např. 10 % z ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atp.

Aktiva = soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích, formy majetku/bohatství

Amortizace = umoření, splacení dluhu v předem stanovených pevných částkách

Anuita = pravidelná roční splátka na dlouhodobý dluh, skládá se z kapitálové splátky a z částky připadající na úrok

Asistenční služba = služba zajišťující komplexní pomoc klientům v nouzi při okradení, úrazu apod., mezi poskytované služby například patří obstarání právních služeb, zabezpečení zvláštní zdravotní péče či zajištění opravy motorového vozidla. Asistenční služby obvykle bývají součástí cestovního pojištění a povinného ručení.

Bonita = schopnost dlužníka splácet úvěr. Určuje ji banka na základě vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrů klienta (např. věk, příjmy atd.). Bonita je jedním z významných parametrů, který rozhoduje o poskytnutí úvěru.

Blokace platební karty = jednorázový úkon, kterým se zamezí použití platební karty s magnetickým proužkem v bankomatech a v platebních terminálech obchodníků.

Cenová konvergence = přibližování cen (dnes nejčastěji v rámci prostoru EU). Konvergenční kritéria jsou podmínky Evropské unie, které musí jednotlivé státy splňovat, aby se mohly stát členy Ekonomické a měnové unie.

Cash Advance = výplata hotovosti na přepážce banky nebo směnárny po předložení karty.

Cestovní šeky = jedna z nejstarších metod bezhotovostního placení na světě a dodnes patří k často používaným platebním prostředkům při cestách do zahraničí. Cestovní šeky nahrazují peněžní hotovost. Lze jimi přímo platit nebo je proměnit zpět na hotovost.

Cílová částka = peněžní částka, kterou bude mít klient po určité době k dispozici. Složení: zůstatek na účtu (vklady účastníka + státní podpora + úroky mínus poplatky) + úvěr (jistina + úrok).

Charge card = platební karta, u níž není stanovený limit měsíčních výdajů. Tyto výdaje je však nutné na konci měsíce zaplatit.

Debetní platební karta = lze jí čerpat až do zůstatku na běžném účtu.

Dluhopis (obligace) = Dlouhodobý dluhový cenný papír. Na základě něj bude držiteli vyplacena v určené době hodnota dluhopisu (obligace) a většinou úrok.

Finanční gramotnost = jedna z klíčových kompetencí, kterou by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. Finanční gramotnost jako správa osobních (rodinných) financí zahrnuje 3 základní složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Fixace = úroková sazba neměnná po pevně danou dobu, po jejím uplynutí banka stanoví klientovi jinou

Hodnotící číslo = bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Výpočet hodnotícího čísla se u každé spořitelny poněkud liší, ale v principu je závislé na výši vkladu, době spoření a variantě spoření. Čím dříve a čím větší částku spořitelně svěříte, tím bude hodnotící číslo vyšší.

Home banking = služba, která umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím sítě internet nebo telefonu. Ke komunikaci potřebujete vhodný počítač připojený na internet s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví, kde stačí mít pouze přístup k internetu).

Inflace = ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz. Opakem inflace je deflace.

Inkaso = vybírání peněžních prostředků (inkasování), přijímání peněz k úhradě splatných pohledávek

Jistina = nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok

Konsolidace = úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek, čímž se často sníží poplatky za jednotlivé závazky

Kontokorent = běžný bankovní účet, u nějž v případě „záporného zůstatku“ dochází k automatickému čerpání kontokorentního úvěru

Kvitance = listina, kterou věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něho dostal plnění v plném rozsahu nebo určitou jeho část

Leasing = slovo převzaté do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená pronájem. Jedná se o obchodní operaci mezi pronajímatelem a nájemcem, přičemž předmětem leasingové smlouvy může být jak věc movitá, tak i nemovitost.

Likvidita = schopnost přeměnit svoje aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby + míra této schopnosti

Malus = přirážka k pojistnému vybíraná při opakovaném nebo nadměrném výskytu pojistných událostí.

Naspořená částka = vklady + úroky z vkladů + úroky ze státní podpory mínus poplatky.

Odbytné = částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

Opatrovník = u úvěrů naší spořitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého.

p. a. = per annum (lat.), za rok

Pasiva = zdroje financování majetku

Plná moc = jednostranný právní úkon, obvykle formou deklaratorní listiny, kterým zmocnitel dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat

Reglementace = úprava zvláštním předpisem

Revolvingový úvěr = úvěr, který má na dané období sjednaný finanční limit a klient může při jeho splácení opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu

Rozhodčí doložka = dokument, který určuje, aby v konkrétní věci namísto soudu rozhodoval rozhodce. Rozhodčí doložka musí mít zákonné náležitosti a zpravidla tvoří jedno ze závěrečných ustanovení smlouvy, z níž by v budoucnu mohl vzniknout spor.

Rozhodčí řízení = jeho podstatou je rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Jde o alternativní způsob řešení sporů, které by jinak spadaly do pravomoci soudů. Nález, který rozhodce vydá, nabývá účinku soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

RPSN = roční procentní sazba nákladů (to, co bude půjčka klienta stát i se všemi poplatky)

Ručitel = ten, kdo je ochoten převzít závazek dlužníka a splácet jeho dluh, pokud dlužník nebude splácet.

Skonto = srážka, sleva, obvykle při hotovém placení nebo při zaplacení faktury před lhůtou splatnosti

Směnka = cenný papír, ve kterém výstavce bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené, že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní)

SOLUS = Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (zahájilo činnost v roce 1999)

Spoludlužník = ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem.

Šek = cenný papír, v němž výstavce šeku přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila osobě v šeku uvedené určitou částku. Šek má mnoho společného se směnkou, je však jednodušší, nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenován, je vždy splatný na viděnou atd.

Termín ohodnocení = Termín, ve kterém spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Sleduje aktuální cílovou částku, variantu, zůstatek a součet zůstatků v uplynulých hodnotících obdobích. Termíny ohodnocení jsou zpravidla čtyři do roka: 31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec.

Úvěr = v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky

Vinkulace = vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele-banky).

Vinkulace pojištění = vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.

Zástava = majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástavce = ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

Zmocněnec = ten, komu je plná moc udělena

Zmocnitel = ten, kdo oprávnil plnou mocí jiného ke svému zastupování