Nákupy

Debetní karta – platební karta k účtu klienta. Klient pomocí karty čerpá své vlastní prostředky, které má na účtu v bance. Pokud to banka povolí, lze jít do mínusu (kontokorent), a to od 5.000 až do 100.000 Kč. Debetní karty pojišťují proti zneužití.

Dlužník – osoba, která si peníze na určitou dobu půjčuje a zavazuje se, že je ve stanové době vrátí i s úrokem.

Embosovaná karta – druh platební karty, je dražší a kvalitnější, je výhodné ji používat v zahraničí, má širší využití. K jejímu čtení nestačí elektronický terminál, nýbrž „žehlička“. Mívá vysoký poplatek za zablokování po krádeži karty (2.000 až 5.000 Kč).

Inflace – ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cen, neboli snížení kupní síly peněz (peníze mají menší hodnotu, méně si za ně koupíme). Opakem inflace je deflace.

Kreditní karta – platební karta, která majiteli dovoluje čerpat peníze banky (úvěr), po určitou dobu se tato „půjčka“ neúročí, v případě překročení lhůty na úhradu se platí vysoké úroky a penále.

Kontokorent – pokud vyčerpáme peníze z běžného účtu, dovoluje nám kontokorent krátkodobě čerpat i do mínusu. Je to vhodný produkt na překlenutí určitého období nebo menší investování.

Kupní síla – představuje množství zboží a služeb, které může být zakoupeno za určitou sumu peněz.

Leasing – nejedná se o úvěr, ale pronájem pořizované věci (po celou dobu je věc majetkem leasingové společnosti); po zaplacení splátek ji nájemce přednostně odkoupí za smluvenou zůstatkovou cenu.

Multiservis – spotřebitelský úvěr pro nákup zboží na splátky.

Platební karta – plastová karta s identifikačními údaji jejího majitele. Slouží k bezhotovostní úhradě služeb a zboží, výběru hotovosti z bankomatu, internetovému nakupování.

Půjčka – zákonem vymezený pojem. Předmětem smlouvy o půjčce mohou být věci nebo peníze.

Reklamace – dožadování, domáhání se něčeho, co někomu právem náleží, stížnost, hlášení závady nebo nedostatku s žádostí o nápravu; např. reklamace vadného výrobku, řešená výměnou, opravou nebo vrácením částky, zaplacené při nákupu.

Revolving – automatické, opakované nastavení podmínek, obnovované využívání např. platební karty nebo úvěru (po uplynutí platnosti se automaticky platnost obnoví, pokud ji majitel nezruší).

Splátkový prodej – úvěr poskytnutý přímo v obchodě při nákupu zboží. Poskytuje ho nikoli prodejce, ale splátková společnost.

Spotřebitel – fyzická, soukromá osoba (nikoli podnikatel), která vstupuje do obchodního vztahu s prodejcem (nakupuje, uzavírá smlouvu na spotřebitelský úvěr, reklamuje).

Spotřebitelský úvěr – poskytuje peníze na nákup nebo umožňuje odloženou platbu.

Stornování – zrušení objednávky, smlouvy, a to za předem domluvených storno podmínek, které uvádí i výši storno poplatku (smluvní pokuta).

Záruka (garance) – odpovědnost za vady prodané či půjčené věci nebo za vady poskytnutých služeb. Záruka je garantována buď zákonem (zákonná záruka), nebo smlouvou (smluvní záruka) a platí po stanovenou dobu (záruční doba).