Finanční produkty a bydlení

Cena obvyklá nemovitosti – cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, příp. podobné nemovitosti. Tuto cenu stanoví hypoteční banka pro potřebu poskytnutí úvěru.

Cena obvyklá budoucí – cena oceňovaných nemovitostí podle stavu po dokončení stavby v cenové úrovni ke dni ocenění.

Cena tržní – cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí

Fixace – úroková sazba, neměnná po pevně danou dobu (1, 3, 5, 10 let). Po jejím uplynutí banka stanoví klientovi jinou.

Hypoteční úvěr – úvěr, jehož účelem je investice do nemovitosti. Splacení hypotečního úvěru včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné).

Hypoteční zástavní list – dluhopis (zaručený cenný papír), který vydávají hypoteční banky. Listy jsou zaručené nemovitostmi zastavenými ve prospěch banky. Vzhledem k tomu jsou považovány za bezpečné. Jejich úrokové výnosy nejsou zdaňovány. Jsou vhodné pro konzervativní investory.

Katastr nemovitostí – souhrn údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Eviduje i vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem.

Kombinovaný produkt – např. hypoteční úvěr kombinovaný se stavebním spořením nebo s životním pojištěním.

Likvidita – dostupnost jmění ze strany majitele (za jak dlouho mohu mít v ruce hotovost od okamžiku, kdy si řeknu, že ji nutně potřebuji).

List vlastnictví – jedna z listin, dokládajících vlastnictví nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí se základními údaji o nemovitosti a vlastníkovi.

Meziúvěr (překlenovací úvěr) – speciální úvěr, který stavební spořitelna může poskytnout klientovi dříve než běžný úvěr. Jedná se o výhodné řešení pro ty, kteří na bydlení nemohou čekat a nemají dosud naspořeny žádné vlastní prostředky.

Nemovitost – pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.

Předkupní právo – souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.

Stavební spoření – finanční produkt na financování bydlení na českém trhu. Jde o program složený ze dvou částí: fáze spoření a úvěrové fáze.

Věcné břemeno – Omezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného.

Zástavní právo – Obyčejně vzniká na základě zástavní smlouvy. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel (např. hypoteční banka) oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené.