Dluhy a úspory

Amortizace – umoření dluhu, splacení dluhu v předem stanovených pevných částkách

Anuita – pravidelná splátka úvěru, obsahující jistinu i úroky.

Bonita – schopnost klienta (dlužníka) dostát svým finančním závazkům.Bonitní je klient tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších pravidelných výdajů (pojištění, leasing, jiné úvěry) od jeho čisté měsíční výše příjmů zbude ještě určitá finanční rezerva.

Cenný papír – akcie, dluhopis, podílový list, směnky – právní nárok držitele papíru vůči tomu, kdo je v něm zavázán

Dlužník – osoba, která si peníze na určitou dobu půjčuje a zavazuje se, že je ve stanovené době vrátí i s úrokem.

Exekuce – krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá hledat řešení (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.).

Investiční společnost– vytváří a spravuje podílové fondy, vydává podílové listy, kolektivně investuje

Jistina – nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.

Konsolidace – úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek.

Penále – peněžní postih, který platí odběratel nebo dodavatel postiženému subjektu, když nedodrží dohodu nebo nějaký právní předpis. Nárok na penále vyplývá zpravidla ze zákona. Rozeznáváme smluvní penále (též pokuty a úroky z prodlení) vyplývající ze smluv a ostatní penále.

Podílový list – cenný papír vydávaný investiční společností, dává majiteli právo na podíl z majetku a výnosu z majetku podílového fondu, nikoli na spolurozhodování o záležitostech podílového fondu (na rozdíl od akcie).

Poplatek z prodlení – sankce za pozdní platbu nájemného a s ním spojených služeb (měsíčně 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení).

RPSN – roční procentní sazba nákladů – představuje lidově řečeno to, co mě bude půjčka skutečně stát i se všemi poplatky. Umožňuje posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru.

Povinnost informovat spotřebitele o výši RPSN ukládá zákon o spotřebitelském úvěru.

Ručitel – osoba, která se zavazuje věřiteli převzít závazky dlužníka v případě, že dlužník nebude moci splácet svůj dluh.

Směnka – je listina (cenný papír), již výstavce směnky slibuje osobě uvedené ve směnce, že jí v určité době zaplatí určitou sumu (směnka vlastní), nebo ve které výstavce přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené, směnnou sumu v určené době a na určitém místě (cizí směnka). Jedná se o  obchodovatelný cenný papír.  V praxi se vyskytuje především směnka vlastní.

Úrok z prodlení – sankce za pozdní platbu sjednanou ve smlouvě. Věřitel má právo požadovat od dlužníka vedle plnění také úroky z prodlení, není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení.

Úvěrové riziko – je riziko nesplacení úvěru ve lhůtě splatnosti, nebo v poskytnuté výši. Je přímo úměrné času splácení a objemu poskytnutého úvěru.

Věřitel – osoba, která peníze půjčuje na stanovenou dobu za určitý úrok.

Záruka – závazek třetí osoby zaplatit za dlužníka v případě, že není schopen ve lhůtě splatnosti uhradit své závazky vůči věřiteli.