moneta logo
logo aisis

Zodpovědně s penězi na ZŠ Revoluční v Kralupech nad Vltavou

Projektem je možné označit cokoli. Rozumíme penězům ovšem projektem je, a to se vším co k projektu patří. Proto jsme před třemi lety s kolegyní Olgou Hanušovou souhlasily s tím, že se budeme vzdělávat a do tohoto projektu aktivně vstoupíme.
Obě učíme na Základní škole Revoluční v Kralupech nad Vltavou. Olga vyučuje zeměpis, výchovu k občanství, výchovu ke zdraví a německý jazyk. Mojí aprobací je matematika a základy techniky a od letošního školního roku jsem nastoupila do funkce zástupkyně ředitelky. Naše škola přivítala první žáky 8. 9. 1969. Jsme školou s 1. až 9. postupným ročníkem. V současné době se ve škole vzdělává 346 žáků v paralelních třídách. Od 6. ročníku máme třídy zaměřené na matematiku a přírodní vědy. S výukou finanční gramotnosti jsme na naší škole začali ve školním roce 2009/2010. Proč jsme se rozhodli pro tento projekt? Důvodů je několik, ale tím nejdůležitějším bylo naše přání poskytnout žákům znalosti a dovednosti k zodpovědnému finančnímu rozhodování.
Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, s kterými se každodenně setkáváme. Finanční vzdělávání má dětem napomoci k tomu, aby se uměly o finančních záležitostech rozhodovat, měly k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznaly se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách a uvědomovaly si důsledky jakéhokoli rozhodnutí a nenechaly se manipulovat.
Projekt je vystavěn jako dlouhodobé a systematické směřování k vytvoření Domácího finančního rádce – užitečného produktu určeného k osobní potřebě. Jeho základ si žáci vytvářejí v průběhu jednotlivých lekcí jako tematické portfolio. Naučí se s ním pracovat, používat ho k řešení konkrétních finančních situací a odnášejí si ho z projektu jako trvalý produkt, který mohou dále rozšiřovat.
Celý projekt je koncipován jako práce modelových domácností, ve kterých jednotliví žáci zastávají přesně vymezené role. Prostřednictvím modelových domácností budou žáci postupně zažívat a řešit konkrétní životní situace. Složení a charakteristika modelových domácností jsou přesně stanoveny, abychom zajistili dostatečnou rozmanitost z hlediska věkového složení, ekonomického zajištění, typů bydlení apod. Žáci by se měli co nejvíce vcítit do jednotlivých rolí, pochopit životní styl zvolené domácnosti, dohodnout se na společném příjmení, prodiskutovat souvislosti vycházející ze zadaných údajů, vytvořit si o „své“ domácnosti zcela konkrétní představu.
Modelové domácnosti jsou to, co tomuto projektu dává ten správný spád. To je to, co děti baví a motivuje je do další práce. V modelových domácnostech se musí naučit komunikovat, hledat kompromisy, argumentovat, hledat informace, porovnávat, stanovovat kritéria, vyhodnocovat, znát rizika, formulovat odpovědi, klást otázky. Od školního roku 2010/2011 máme finanční gramotnost zapracovanou do školního vzdělávacího programu. S třemi tématy se seznámí žáci 7. ročníků v předmětech Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. V 8. ročníku se na vysvědčení žákům objeví nový předmět –Rozumíme penězům. Žáci se s tématy finanční gramotnosti seznamují ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. Kromě těchto bloků jsou pro žáky 8. tříd připraveny dva projektové dny věnované Zodpovědnému zadlužování a Výhodným nákupům.
Kromě projektových dnů zařazujeme také do výuky exkurze do míst spojených s financemi a ekonomikou, např. do České spořitelny, Komerční banky nebo do prodejny vozů Citroen, která se také v našem městě nachází. Besedy s odborníky v těchto institucích často dětem pomáhají zorientovat se v některých pojmech finanční gramotnosti a udělat si i obrázek o náplni práce jednotlivých zaměstnanců.
V loňském školním roce jsme uvítali výzvu společnosti AisisGE Money Bank, zapojit se do soutěže o účast v Letní škole Rozumíme penězům. Úkolem žáků bylo zmapovat, jak se staví národ k internetovému nakupování, a své výsledky veřejně prezentovat. Žáci museli nejdříve sestavit dotazník, oslovit různé věkové kategorie a následně vše statisticky zpracovat a připravit prezentaci svých výsledků pro veřejnost a komisi, která vše velmi pečlivě hodnotila. Prezentace našich výsledků byla úspěšná a dostali jsme pozvánku zúčastnit se Letní školy. Letní škola byla pro naše žáky nová zkušenost. Nejenom, že museli pracovat ve skupinách tvořených žáky z jiné školy, ale šlo také o velmi aktivní práci ve workshopech vedených pracovníky Aisis nebo GE Money Bank. Byly to tři dny naplněné prací, ale také různými teambuildingovými aktivitami. Žákům se tento pobyt velmi líbil a my jako učitelé jsme ho hodnotili jako přínosný a motivující pro další naší práci.
Jak hodnotí projekt Rozumíme penězům naši žáci? Většina z nich kladně. Líbí se jim práce v rodinách, projektové dny, hry spojené s finanční tematikou, exkurze. Oceňují možnost rozhodovat o budoucnosti své fiktivní rodiny a možnost prožít si alespoň ve škole pět let reálného života se všemi jeho úskalími a vyzkoušet si nanečisto důsledky některých svých finančních kroků a rozhodnutí. Výsledkem jejich práce jsou zavedená portfolia, která si na konci 9. ročníku odnesou buď jako připomínku výuky Rozumíme penězům na naší škole nebo jako zdroj informací pro osobní budoucí finanční rozhodování.

Poznámka redakce

S projektem Rozumíme penězům se v Řízení školy setkáváte průběžně. Poprvé Vám byl představen v čísle 12/2010, o možnostech finančního vzdělávaní jste se mohli dočíst v čísle 1/2011 a od té doby Vám přinášíme aktuální informace o tomto projektu.

Řízení školy 7.11.2011 | Rubrika: Inspirace a inovace ze škol | Strana: 21 | Autor: Mgr. Jana Nováková
Foto popis|O autorovi| Mgr. Jana Nováková, zástupkyně ředitelky ZŠ Revoluční, Kralupy nad Vltavou

Předchozí článekZodpovědně s penězi
Další článekČÍSLO DNE

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Proč mít a využívat kreditní kartu    

Kreditní karta se často prezentuje obchodníky jako „železná rezerva“. Když nastane nouzová situace, může posloužit jako rychlá záchranná síť, avšak pokud nedokážete splatit dluh...

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...