Přínosy projektu Zodpovědně s penězi pro vedení školy

Projekt Zodpovědně s penězi je uceleným programem, který základním  školám umožňuje efektivně rozšířit školní vzdělávací program o  problematiku finančního vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti nejen žáků a pedagogického sboru. Zprostředkovaně také rodičů a dalších osob, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu  příslušné základní školy.

  • pomáhá školám v plnění cílů základního vzdělávání, dětem v  rozvíjení klíčových kompetencí a učitelům v dosahování  očekávaných výstupů v souladu s platnými učebními dokumenty  (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a s dalšími  souvisejícími dokumenty (Strategie finančního vzdělávání, Systém  budování finanční gramotnosti na základních a středních školách).
  • zapojením do projektu získávají kompletní servis, který jim pomůže  se zavedením finančního vzdělávání do praxe
  • dovednosti a vědomosti získané učiteli dalece přesahují do  různých oblastí života školy a jedním z potenciálů projektu tedy je  zefektivnění výuky v širším slova smyslu