Přínosy projektu Zodpovědně s penězi pro učitele

Učitelům poskytuje projekt Zodpovědně s penězi odborné informace,  kvalitní učební materiály a prověřené metodické postupy, které jim  pomohou s praktickou výukou. Jedná se o „živý projekt“, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí a dalších osob v delším časovém  horizontu a proto mohou učitelé počítat s dlouhodobou podporou a  servisem navazujícími na úvodní „odborná“ školení. Svým pojetím splňuje řadu cílů a očekávaných výstupů různých  vzdělávacích oblastí, různých vzdělávacích oborů a průřezových  témat pracuje s tématy, která se objevují napříč RVP – například:

  • matematika a její  aplikace
  • mediální výchova
  • informatika
  • jazyk a jazyková komunikace
  • výchova k občanství
  • výchova demokratického občana
  • pomáhá rozvíjet klíčové kompetence
  • plnění skupinových úkolů

Cílem projektu „RP“ není, aby se z učitelů stali finanční poradci. Přesto je třeba, aby se seznámili s problematikou finančního vzdělávání také  po odborné stránce. Objem předkládaných teoretických informací je tedy kompromisem mezi těmito dvěma požadavky. I zde je možné najít další z velkých přínosů projektu. Velice často se stává, že zúčastnění  učitelé v průběhu dalšího vzdělávání přehodnotí způsob nakládání se svými vlastními  financemi a změní své zažité stereotypy. Ve svých hodnotících zprávách uvádí, že i oni se stali kompetentnější v oblasti  zodpovědného finančního rozhodování.