Literatura

V rámci programu Zodpovědně s penězi Vám nabízíme tyto materiály:

 1. Sbírka úloh Zodpovědně s penězi
 2. Kniha Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň
 3. Kniha Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň
 4. Sešit Pojištění
 5. Kniha Inspiromat
 6. Aflatot – osobnostní a finanční vzdělávání pro mateřské školy

1. Sbírka úloh Zodpovědně s penězi – propojení matematické, finanční a čtenářské gramotnosti

Jednou z nejméně oblíbených činností žáků ve škole je řešení matematických slovních úloh. Většina úloh není zřejmě pro žáky zajímavá a netuší, proč by je měli řešit. Žáci potřebují vědět, že příklady, které řeší,  jim  mohou pomoci v dohledné době v reálných životních situacích, do kterých se  mohou dostat.

A právě tento důvod nás přivedl na prvotní myšlenku nabídnout učitelům sbírku příkladů z reálného života zaměřenou na finanční vzdělávání žáků. Od toho byl už jen krok k propojení se čtenářskou gramotností,  protože se v současné době velká část zadlužených osob dostává do vážných finančních problémů právě  proto, že si smlouvy, které uzavírají, pozorně nepřečtou, nebo přečtou, ale informacím v textu úplně  nerozumí.

Cílem kolektivu autorů proto bylo propojit matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost do praktických úloh zaměřených na žáky 3. – 9. ročníku základní školy. Vznikla tak Sbírka pro první a Sbírka pro druhý stupeň, které obsahují řadu na sebe nenavazujících úloh, jejichž rozsah je většinou 1 – 2 vyučovací hodiny. Všechny úlohy ověřovali se svými žáky jak samotní autoři, tak i učitelé z dalších škol.

Pokud si chcete udělat představu, jak jsou jednotlivé pracovní listy zpracovány, podívejte se na pracovní list pro 4. ročník s tématem Jaké jsou roční náklady na domácího mazlíčka. Pracovní list naleznete zde.

Pro představu o Sbírce pro 6. – 9. ročník nahlédněte do pracovního listu s tématem Vybíráme spořící účet a termínovaný vklad, který je určen pro žáky 8. ročníku. Pracovní list naleznete v tomto souboru.

Sbírky úloh si mohou – stejně jako všechny další publikace v programu Zodpovědně s penězi – objednat a zakoupit pouze účastníci seminářů Zodpovědně s penězi. V případě, že jste absolvovali jen seminář Zodpovědně s penězi pro první, nebo jen pro druhý stupeň, můžete si zcela mimořádně objednat publikace pro oba stupně.

Každá publikace obsahuje CD, na kterém jsou všechny pracovní listy pro žáky, které si může učitel libovolně tisknout.

Sbírka úloh pro 3. – 5. ročník, 118 stran formátu A4, cena 350 Kč

Sbírka úloh pro 6. – 9. ročník, 202 stran formátu A4, cena 390 Kč

Cena je za publikaci včetně jejího zabalení a odeslání (bez ohledu na to, kolik publikací je v balíku zabaleno). Preferujeme osobní odběr při realizaci semináře nebo v kanceláři na Kladně. V případě osobního odběru je sleva 100 Kč na každé publikaci.

 

2. Kniha Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň

Kniha pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy obsahuje 26 tematických celků zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků od 1. do 5. ročníku. Ke každému z témat je zpracována podrobná metodika pro pedagogy doplněná konkrétními postřehy z výuky.

Kniha obsahuje 100 stran metodiky pro učitele, slovník pojmů finanční gramotnosti a porovnání obsahu a cílů knihy s aktualizovaným RVP ZV a se Standardy finanční gramotnosti. Na vloženém CD pak najdete 250 stránek pracovních listů pro žáky. Z této sady si pedagogové mohou vybírat, která témata a které pracovní listy využijí a ty si libovolně kopírovat pro své žáky.

Autorky knihy: Yvona Darániová, Iva Jehličková, Kateřina Jílková, Jitka Krausová, Blanka Staňková, Vladimíra Strculová
Autorky knihy učí finanční gramotnost na základních školách a materiály do této knihy ověřily nejen se svými žáky, ale také ve spolupráci s dalšími 24 pedagogy z 10 základních škol.

S materiály z této knihy se můžete seznámit na našich seminářích a pedagogům, kteří seminář Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň s námi již absolvovali, nabízíme tuto knihu ke koupi.

Výuku finanční gramotnosti na základních školách podporujeme především realizací vzdělávacích akcí, ale také nabídkou knih pro vyučující a žáky. Naší prioritou je ale vzdělávání a tak tyto výukové materiály nabízíme jen účastníkům seminářů, na kterých se s metodikou a záměrem našich knih seznámí.

Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň, formát A4, cena 250 Kč

Cena je za publikaci včetně jejího zabalení a odeslání (bez ohledu na to, kolik publikací je v balíku zabaleno). Preferujeme osobní odběr při realizaci semináře nebo v kanceláři na Kladně. V případě osobního odběru je sleva 100 Kč na každé publikaci.

 

3. Kniha Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň

Kniha pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy je šanon složený z deseti tematických celků. Obsah jednotlivých dílů najdete najdete zde. Každé téma má v úvodní části podrobnou metodiku pro učitele, na kterou navazují pracovní a informační listy pro žáky. Všechny materiály pro žáky jsou určené ke kopírování – v každém tématu jsou uloženy jako samostatné černobílé listy formátu A4, aby se Vám dobře kopírovaly.

Kniha Zodpovědně s penězi byla v roce 2013 aktualizována. Knihu nabízíme na CD a to jen účastníkům našich seminářů.

Autorka knihy: Jitka Kašová a kolektiv
Autor aktualizace knihy: Robert Kočí

S materiály z této knihy se můžete seznámit na našich seminářích a pedagogům, kteří seminář Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň s námi již absolvovali, nabízíme tuto knihu ke koupi.

 

4. Sešit Pojištění

Nový sešit Pojištění není samostatnou lekcí jako doposud vydaná řada sešitů v knize Zodpovědně s penězi. Reaguje na potřebu doplnit stávající témata o složku pojištění, jako nezbytnou součást finančního vzdělávání, která doposud prostupovala programem Zodpovědně s penězi jen okrajově. Záměrem je prostřednictvím tohoto sešitu poskytnout žákům dostatečné množství informací k tématu Pojištění jako prostředku naučit se reálně zhodnotit rizika, která na člověka v životě čekají a umět eliminovat případné škody z nahodilých událostí po finanční stránce. Zodpovědně se chovat a nenechat náhodu, aby měla vliv na jejich životy ve větší míře než je nezbytně nutné. Každá část tohoto sešitu odkazuje na nějaké konkrétní téma z programu Zodpovědně s penězi, kde je zamýšleno jednotlivé nově vzniklé lekce použít.

Autor sešitu: Robert Kočí

Ukázku sešitu najdete zde.

 

5. Inspiromat – zásobník materiálů k výuce finanční gramotnosti na základní škole

„Inspiromat – zásobník materiálů k výuce finanční gramotnosti na základní škole

Praktický průvodce pedagoga problematikou finančního vzdělávání žáků 1. i 2. stupně základní školy. Obsahuje zásobník více než sedmdesáti inspirativních i hotových pracovních materiálů nebo celých lekcí, zaměřených nejen na rozvoj finanční gramotnosti, ale také na podporu gramotnosti čtenářské, informační, občanské a matematické. Materiál je koncipovaný tak, že dává prostor k vlastní tvorbě nebo úpravě pracovních listů, k propojení finančního vzdělávání s běžnou výukou a především jeho vazba a odstíny tisku jsou vyrobeny tak, aby byly jednoduše a kvalitně kopírovatelné – Inspiromat je určený pro kopírování.

cílová skupina: učitelé I. a II. stupně ZŠ

Autoři knihy: Jitka Kašová a Lukáš Istenčin

Cena: 250 Kč

Nahlédněte:

[nggallery id=6]

 

6. Aflatot – osobnostní a finanční vzdělávání pro mateřské školy

Program Aflatot je určen dětem předškolního věku a poskytuje základy sociálního a finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství. Aflatot je mezinárodní program, který je v současné době rozšířen do více než sto zemí. Metodika byla upravena týmem pedagogů na české podmínky a koresponduje s RVP PV. Nenabízíme vám materiál, který by kompletně naplňoval osnovy předškolního vzdělávání, ale program, který je zaměřen na osobnostní a finanční vzdělávání dětí ve věku od tří do šesti let.

Metodika obsahuje čtyřicet aktivit, které jsou rozděleny do pěti kapitol. Jednotlivé kapitoly propojuje postava malého Aflatouna, který děti po celou dobu provází.

1. kapitola – je zaměřena na rozvíjení kladného postoje k životu a osobnosti, posilování kladného pojímání sebe sama, vnímání svého těla a seznamování s tím, jak funguje, pojmenovánírůzných druhů emocí a seznamování s tím, jak se emoce projevují.

2. kapitola – se týká vztahů v rodině a v podtextu nese název Pečujeme o lidi, které máme rádi. Součástí této kapitoly je také představení různých povolání, diskuzeo práci a její důležitosti a seznámení se s povoláním členů rodiny.

3. kapitola – obsahem je téma Pomáháme si navzájem. Důraz je kladen na přátelství, co nám přátelé dávají a co my jim, co máme s přáteli společného, co nás s nimi spojuje a jak propojujeme naše dovednosti a zájmy. Děti odhalují své silné, ale i slabé stránky.

4. kapitola – s podtextem Bydlíme spolu a pracujeme, rozšiřuje povědomí dětí o širšímokolí, kde žijí. Přibližuje pojem sousedství, soused, společenství sousedů, ukazuje dětem fungování života ve městě a na vesnici. Seznámí je se základy prvotních vztahů nákupu a prodeje.

5. kapitola – děti se seznamují s pojmy„utrácíme, šetříme a dělíme se“.Seznámí se s tím, co jsou to peníze, jakou mají hodnotu, co znamená šetřit a utrácet, dělit se.Společně připraví projekt, kde si vyzkouší peníze vydělat a různými způsoby s nimi naložit.

S materiály z této metodiky se můžete seznámit na našich seminářích a pedagogům, kteří seminář Zodpovědně s penězi pro mateřské školy s námi již absolvovali, nabízíme tuto knihu ke koupi.

U všech objednávek uvádějte:

 1. Název objednané publikace a počet kusů
 2. Jméno a příjmení kontaktní osoby
 3. Oficiální název školy
 4. Adresu školy (pokud je fakturační a doručovací adresa různá, uveďte)
 5. IČ školy
 6. DIČ školy (pokud škola má)
 7. Kontaktní email
 8. Kontaktní telefon