Obsah témat pro žáky 1. stupně

Kniha Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň základní školy obsahuje 26 tematických celků zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků od 1. do 5. ročníku. Ke každému z témat je zpracována podrobná metodika pro pedagogy doplněná konkrétními postřehy z výuky. Kniha obsahuje 100 stran metodiky pro učitele, slovník pojmů finanční gramotnosti a porovnání obsahu a cílů knihy s aktualizovaným RVP ZV a se Standardy finanční gramotnosti. Na vloženém CD pak najdete 250 stránek pracovních listů pro žáky. Z této sady si pedagogové mohou vybírat, která témata a které pracovní listy využijí a ty si libovolně kopírovat pro své žáky.

Obsah knihy vychází z praktických situací, do kterých se každý z nás běžně dostává. Kniha je připravena tak, aby žáci neřešili své vlastní konkrétní situace. Ve výuce se stávají rádci svých fiktivních kamarádů, se kterými se v knize seznámí. Díky tomu diskutují o kapesném, příjmech i výdajích kamarádů. Po celou dobu si vedou jednoduchý papírový rozpočet, aby viděli, jak jednotlivé situace ovlivňují výši naspořených peněz. Žáci tak mají možnost připravit se na některé životní situace v bezpečném prostředí školní třídy.

Program Zodpovědně s penězi vychází i z toho, že každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.

Všechny materiály pro žáky jsou určené k tisku z přiloženého CD.

Knihu Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň si mohou zakoupit účastníci našich seminářů.

Autorky knihy: Yvona Darániová, Iva Jehličková, Kateřina Jílková, Jitka Krausová, Blanka Staňková, Vladimíra Strculová
Autorky knihy učí finanční gramotnost na základních školách a materiály do této knihy ověřily nejen se svými žáky, ale také ve spolupráci s dalšími 24 pedagogy z 10 základních škol.

Přehled jednotlivých témat knihy včetně charakteristiky jednotlivých lekcí:

 1. První setkání s finanční gramotností: Žák si vytvoří sadu otázek k tématu, seznámí se s modelovou rodinou.
 2. Rozměňujeme mince: Žák se seznámí s hodnotou a vzhledem mincí, řeší slovní úlohy s mincemi.
 3. Nakupujeme: Žák uskuteční nákup.
 4. Skřítci a škola v přírodě: Žák rozhoduje, jak naložit se získanými penězi, promýšlí čím vybavit příbytky skřítků.
 5. Výměnný obchod: Žák pochopí podstatu výměnného obchodu, realizuje jej, napíše inzerát.
 6. Peníze: Žák se zorientuje v systému současné české měny.
 7. Pravá nebo padělek: Žák v rámci běžných uživatelských možností posoudí pravost bankovky.
 8. Euro: Žák realizuje fiktivní směnu českých korun za Eura a obráceně.
 9. Banka jako správce peněz: Žák podle zadání provede volbu vhodné banky pro konkrétní bankovní službu.
 10. Naše příjmy a výdaje: Žák sestaví modelový rozpočet kapesného fiktivního kamaráda, zaznamenává příjmy a výdaje.
 11. Kartou nebo hotově: Žák vytvoří seznam pravidel pro bezpečné používání platební karty.
 12. Máme vlastní peníze: Žák pracuje s pravidelným příjmem peněz fiktivního kamaráda – kapesným, učí se zodpovědně rozhodovat o výdajích.
 13. Radíme dětem, jak hospodařit: Žák pracuje s tabulkou hospodaření, vytvoří rozpočet fiktivního kamaráda z modelové rodiny.
 14. Náklady na školní potřeby: Žák vypočítává náklady na školní potřeby, diskutuje o zodpovědném přístupu ke spotřebě.
 15. Narozeninová oslava: Žák zjistí cenu zboží, porovná různé ceny a kvalitu zboží.
 16. Jak zkontrolovat nákup: Žák najde chybu na účtence, najde na obalu zboží datum spotřeby nebo dobu trvanlivosti.
 17. Umíme šetřit: Žák vytvoří plán jak si uspořit na danou věc a vše zaznamená do tabulky hospodaření.
 18. Kdy se můžeme zadlužit: Žák se učí zodpovědně jednat a nést důsledky za svá rozhodnutí.
 19. Jedeme se školou na hory: Žák vypočítává náklady na akci.
 20. Plánujeme nákup dárků: Žák na základě rozpočtu pomáhá fiktivnímu kamarádovi naplánovat nákup dárků, hledá rozdíl mezi cenou a hodnotou věcí.
 21. Reklama nás nedostane: Žák odhaluje funkci reklamy, vytvoří si pravidla bezpečného rozhodování při nákupu.
 22. Souvisí zdraví s penězi: Žák ukáže na příkladu, že bohatství se nemusí týkat jen peněz. Zaznamená, jak může převzít část odpovědnosti za své zdraví.
 23. Náklady na bydlení: Žák se podílí konkrétním jednáním na úsporách rodinného rozpočtu v oblasti bydlení.
 24. Divadelní kavárna: Žák uvede důvody pro a proti nákupu dražšího zboží.
 25. Nákup techniky: Žák se učí rozhodovat při nákupu s ohledem na finanční možnosti modelové rodiny.
 26. Slavíme den dětí: Žák naplánuje oslavu Dne dětí a spočítá náklady na realizaci.